17:54 ICT Thứ tư, 07/08/2013
TUYỂN SINH LIÊN TỤC VÀ XÉT TUYỂN NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM: Y SỸ - DƯỢC SỸ - ĐIỀU DƯỠNG
Đăng ký dự tuyển trực tuyến
Thông báo tuyển sinh 2013
Cơ sở Hà Nội

Tổ chức Đảng - Đoàn thể»Đoàn Thanh Niên

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010

Thứ bảy - 07/05/2011 15:44
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TP BẮC NINH
BCH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH
***

 

Số:  01 /HD-ĐTN    Bắc Ninh, ngày    tháng    năm 2010  

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Trường Trung cấp y dược Bắc Ninh năm học 2009 - 2010 , BTV Đoàn Trường ban hành hướng dẫn những nội dung trọng tâm và phương pháp phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn trong năm học này. Đây là căn cứ để đoàn viên và Chi đoàn có sự điều chỉnh hoạt động của mình sao cho phù hợp với phong trào chung của toàn Trường.

I. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN:
1. Đối với đoàn viên:
·   Đoàn viên xuất sắc:
- Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại tốt.
- Chủ động tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động Đoàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Có nhiều sáng kiến góp phần xây dựng chi đoàn mạnh.
- Tích cực tuyên truyền vận động thanh niên tham gia các chương trình hành động của Đoàn, công trình thanh niên, giới thiệu được thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội.
- Gương mẫu trong sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đúng qui định.
- Chấp hành tốt các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.
- Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2009 – 2010 từ trung bình khá trở lên.
· Đoàn viên khá:
- Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại khá trở lên.
- Tham gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị học tập, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Thường xuyên tham gia sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đúng qui định.
-  Chấp hành các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.
·  Đoàn viên trung bình:
- Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại trung bình trở lên.
- Có ý thức tham gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị học tập.
-   Chấp hành các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.
· Đoàn viên yếu: là đoàn viên vi phạm một trong 3 điều sau:
-  Không đạt chương trình rèn luyện đoàn viên.
-  Không tham gia sinh hoạt Chi đoàn, thiếu ý thức tham gia hoạt động Đoàn.
-  Vi phạm pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường
2. Đối với chi đoàn:
-  Chi đoàn mạnh:
-  Thực hiện tốt tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Chủ động xây dựng nội dung hoạt động của Chi đoàn  gắn với chỉ đạo của Đoàn  cơ sở và Đoàn  trường, phát huy có hiệu quả các chương trình hành động của Đoàn.
-  Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới và bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- Làm tốt công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, có sinh hoạt chi đoàn.
- Có đội hình tập hợp thanh niên  tại Chi đoàn. Làm tốt vai trò nòng cốt đối với Chi hội Sinh viên tại cơ sở.
-  Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác.
-  Thực hiện tốt Công trình thanh niên.
-   Chi đoàn phải có ít nhất 80% đoàn viên đạt loại khá trở lên (trong đó có tối thiểu 30% đoàn viên Chi đoàn đạt loại xuất sắc) và không có đoàn viên xếp loại yếu.
·  Chi đoàn khá:
-  Có thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới.
-  Có thực hiện công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, duy trì sinh hoạt chi đoàn.
-  Xây dựng được nội dung hoạt động của Chi đoàn.
-  Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 20% tổng số đoàn viên Chi đoàn.
-  Có triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác nhưng hiệu quả chưa cao.
-  Thực hiện hoàn thành Công trình thanh niên.
· Chi đoàn trung bình:
- Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 50% tổng số đoàn viên Chi đoàn.
- Có sinh hoạt chi đoàn nhưng không thường xuyên. Vai trò của Chi đoàn mờ nhạt.
- Còn lúng túng, thụ động trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”.
- Có thực hiện Công trình thanh niên.
· Chi đoàn yếu:
- Không tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên.
- Không tổ chức được sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động Đoàn khác.
- Không triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”.
II. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN:
1. Phân tích chất lượng đoàn viên:
-  Chỉ tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên đối với những đoàn viên chuyển sinh hoạt đến Đoàn Trường từ 6 tháng trở lên, có hồ sơ Đoàn tại Đoàn trường.
- Đoàn viên là Đảng viên dự bị phải tiến hành phân tích chất lượng theo đúng quy trình. Đoàn viên là Đảng viên chính thức thì không tiến hành phân tích chất lượng, nhưng vẫn tiến hành góp ý kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ Đoàn viên.
-       Các bước tiến hành:
Bước 1: Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng đoàn viên do BTV Đoàn Trường ban hành và hoạt động thực tiễn của Chi Đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế tại cơ sở, phân công ủy viên Ban chấp hành theo dõi quá trình hoạt động của từng đoàn viên trong Chi đoàn. Tiến hành triển khai hướng dẫn thực hiện phiếu tự đánh giá đến đoàn viên.
Bước 2: Đoàn viên thực hiện phiếu tự đánh giá (theo mẫu của cơ sở) và chuyển phiếu về cho Ban chấp hành Chi đoàn.
Bước 3: Ban chấp hành Chi đoàn họp xét đánh giá trên cơ sở phiếu tự đánh giá, kết quả rèn luyện đoàn viên và ghi nhận từ quá trình theo dõi hoạt động của đoàn viên chi đoàn.
Bước 4: Họp Chi đoàn để công bố kết quả tự đánh giá vá đánh giá của Ban chấp hành chi đoàn. Chi đoàn tiến hành biểu quyết thông qua kết quả đánh giá của từng đoàn viên. Có thể tiến hành song song với việc công nhận kết quả rèn luyện đoàn viên.
-         Những việc cần làm sau phân loại:
 Ban chấp hành Chi đoàn gởi biên bản họp Chi đoàn và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên về Đoàn cơ sở để xem xét, công nhận kết quả phân loại.
Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm ghi kết quả đánh giá đoàn viên và nhận xét của Chi đoàn vào hồ sơ Đoàn của từng đoàn viên, chậm nhất là 3 tháng sau khi có kết quả đánh giá đoàn viên.
Khen thưởng và kỷ luật: Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm lập danh sách các đoàn viên xuất sắc đề nghị Đoàn cơ sở bình chọn Đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng thêm. Có hình thức theo dõi, hỗ trợ đoàn viên yếu phấn đấu, tùy mức độ tiến bộ mà xem xét, xử lý.
2. Phân tích chất lượng Chi đoàn:
-  Không tiến hành phân tích chất lượng đối với những chi đoàn chưa hết thời hạn lâm thời hoặc vừa thành lập chưa quá 6 tháng.
-   Các bước tiến hành:
Bước 1: Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Chi đoàn do BCH Đoàn Trường ban hành và hoạt động thực tiễn của cơ sở, Ban chấp hành Đoàn cơ sở có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế tại cơ sở, phân công ủy viên Ban chấp hành theo dõi quá trình hoạt động của từng Chi đoàn. Tiến hành triển khai hướng dẫn tự đánh giá đến từng Chi đoàn. (Có thể dựa trên đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn theo điểm do Đoàn trường ban hành để tạo bảng điểm cho riêng Đoàn cơ sở)
Bước 2: Ban chấp hành Chi đoàn tổ chức họp Chi đoàn, góp ý cho báo cáo hoạt động Chi đoàn năm học 2009 - 2010 , biểu quyết thông qua kết quả tự phân loại Chi đoàn. Nộp lên cho Ban chấp Đoàn cơ sở: toàn bộ phiếu tự đánh giá của đoàn viên, tổng hợp phân loại đoàn viên, biên bản họp chi đoàn phân loại đoàn viên, phân loại chi đoàn, báo cáo hoạt động chi đoàn năm học 2009 – 2010.
Bước 3: Ban chấp hành Đoàn cơ sở họp xét phân loại Chi đoàn dựa trên tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và ghi nhận trong quá trình phân công ủy viên theo dõi hoạt động của Chi đoàn, bình chọn đoàn viên ưu tú. Ban chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành phân loại luôn cả những chi đoàn không hoàn tất thủ tục tự phân loại.
Bước 4: Ban chấp hành Đoàn cơ sở triệu tập hội nghị Ban chấp hành mở rộng để thống nhất đánh giá kết quả phân loại các Chi đoàn, đồng thời tự đánh giá hoạt động của Đoàn cơ sở trong một năm hoạt động.
Bước 5: Ban chấp hành Đoàn cơ sở gửi biên bản hội nghị Ban chấp hành Đoàn cơ sở mở rộng và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng Chi đoàn về BTV Đoàn Trường  để xem xét, công nhận kết quả phân loại.
III.     BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
Đoàn viên ưu tú là danh hiệu được tập thể chi đoàn bình chọn và được đoàn cấp trên công nhận. Chi đoàn không đưa vào phần phân loại đoàn viên.
Tiêu chí bình chọn ĐVUT:
- Diện học tập tốt:
Là đoàn viên xuất sắc (bắt buộc)
 Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2009 – 2010 từ 7.0 trở lên (bắt buộc)
 Đạt một trong những nội dung sau:
-  Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp (giải thưởng SV NCKH, vườn ươm NCKH, S-Ideas…).
-  Tham gia các kỳ thi olympic, các giải thưởng trong nước và quốc tế.
-  Tham gia và đạt giải các cuộc thi học thuật cấp khoa trở lên.
- Là người tiên phong trong hoạt động các cấp.
- Là sinh viên 3 tốt năm học 2008 – 2009.
-   Diện tích cực hoạt động:
  Là đoàn viên xuất sắc (bắt buộc)
  Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2009 – 2010 từ 6.5 trở lên (bắt buộc).
  Đạt một trong những nội dung sau:
- Là người tiên phong trong hoạt động các cấp
- Tham gia tốt các cuộc thi về tìm hiểu chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Nếu có)
- Có uy tín và được chi đoàn tín nhiệm.
IV.            TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-           / –  /    : Thông qua Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường, triển khai cơ sở.
-         / –  /    : Đoàn cơ sở tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên và chi đoàn. Đoàn trường kiểm tra các Đoàn cơ sở.
-         /   : Họp Ban chấp hành Đoàn trường xem xét, công nhận kết quả phân loại cơ sở Đoàn.
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                        T/M BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:                                                                                                                        Bí thư
-         Cơ sở Đoàn (để thực hiện)
-         VP (lưu).                                                                                                                                                                                                                                      Phạm Bá Cường       
      
      
      
    
   

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: đoàn,
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đôi nét về Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh

Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh được  thành lập theo quyết định số 396/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở Trường đặt tại: Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0241 2460246. Công văn số 1130/UBND-VHKG ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố Hà...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp.

Bình thường.

Tạm được.

Xấu, cần phải sửa lại.

Hỗ trợ trực tuyến

 

  Ban Tuyển Sinh

  Ban Tuyển Sinh 1

  Ban Tuyển Sinh 2

Video của Trường

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH TUYỂN SINH: Y SỸ, DƯỢC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG