10:15 ICT Chủ nhật, 01/07/2012
Quan cao giua trang
Dự tuyển trực tuyến

Phòng - Ban

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công Tác HSSV

Thứ ba - 03/05/2011 10:18
Phòng Công Tác HSSV có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học, sắp xếp vào các lớp HSSV. Quản lý HSSV ...

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

1. Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học, sắp xếp vào các lớp HSSV, chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, các lớp phó) trong thời gian đầu khóa học, làm thẻ HSSV;

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV;

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV;

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.

2. Công tác tổ chức, quản lý học tập, rèn luyện của HSSV

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; xếp loại HSSV cuối học kỳ, năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật HSSV.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt dông dân – HSSV” vào đầu năm học, đầu và cuối khóa học.

- Tổ chức cho HSSV thi học sinh giỏi môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác,

- Tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV, tổ chức văn hóa thể thao ngoại khóa; tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với HSSV.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV phấn đầu vào Đảng vào Đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TN và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

3. Công tác y tế, thể thao

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập TDTT, tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động TDTT.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách (Xác nhận là HSSVcủa Nhà trường, xác nhận vay vốn, đóng học phí vv…) để HSSV được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác theo đúng quy định của nhà nước.

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, phòng chống tội phạm, ma túy, mãi dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội dung, quy chế.

- Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú và ngoại trú

(Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

II. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC HSSV

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác HSSV

2. Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chủ trưởng, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ GD & ĐT, ngành và địa phương trong công tác HSSV, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV. Tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác HSSV vào nề nếp, đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

3. quản lý HSSV về các mặt học tập và rèn luyện, tình hình tư tưởng và đời sống. Hàng năm tổ chức đối thoại với HSSV để giải thích và cung cấp những thông tin cần thiết cần thiết cho HSSV, qua đó hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV.

4. Đảm bảo các điều kiện để phát huy vai trò tổ chức Đoàn TNCS HCM, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV.

5. Quyết định sự tham gia của HSSV mang tính chất đại diện cho Trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

6. Căn cứ điều lệ Nhà trường của từng hệ đào tạo Hiệu trưởng quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV phù hợp, đảm bảo thực hiện các nội dung công tác HSSV; quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách công tác HSSV làm đầu mối giúp Hiệu trưởng thực hiện nội dung công tác HSSV theo quy định ở phần I nêu trên; chọn cử giáo viên chủ nhiệm lớp HSSV để hướng dẫn các hoạt động của lớp; quyết định thành lập lớp HSSV và cử Ban cán sự lớp HSSV.

III. QUYỀN CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN

1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

2. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về học tập, rèn luyện theo quy định của nhà trường; được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.

3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

- Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học, thi sang tạo tài năng trẻ;

- Được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước

- Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường;

- Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

4. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV.

5. HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.

6. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

IV. NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN

1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế nội quy, điều lệ nhà trường.

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lần nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

3. Giữ gìn vào bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

4. Thực hiện nghĩa vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

5. Thực hiện đầy đủ về quy định khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định nhà trường.

6. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

7. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của nhà trường.

8. Tham gia phòng, chống tiếu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của HSSV, cán bộ, giáo viên, kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của HSSV, cán bộ, giáo viên trong trường.

9. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mãi dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đôi nét về Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh

  Trường Trung Cấp Y Dược Bắc Ninh được  thành lập theo quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 08/04/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở Trường đặt tại: Số 15 - Nguyễn Văn Cừ - Phường Ninh Xá – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0241 2460246. Công văn số 1130/UBND-VHKG...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website yduocbacninh.com từ đâu?

Nhà trường.

Bạn bè giới thiệu.

Trên công cụ tìm kiếm.

Trên các phương tiện truyền thông khác.

Hỗ trợ trực tuyến

  Tuyển Sinh - Đào Tạo

  Ban Tuyển Sinh 1

  Ban Tuyển Sinh 2

Video của Trường