Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn

                                                     Ngày ____ tháng ___ năm ___
                                                     BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
                                                     BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ________________
NHIỆM KỲ_____ (______-______)
Hôm nay vào lúc ___ giờ ____ phút, ngày ____ tháng _____ năm _____
Tại ________________________________________
Tổ bầu cử chúng tôi gồm:
1. Đ/c …………………………………………………………….. Tổ trưởng
2. Đ/c …………………………………………………………….. Thành viên
3. Đ/c …………………………………………………………….. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành …………………………………………… nhiệm kỳ ___ (______-______)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ............ đồng chí
Danh sách ứng cử viên là: ............. đồng chí
Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu
Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu
Số phiếu hợp lệ:…………… phiếu
Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu
Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
(Ghi theo danh sách phiếu bầu)
Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành ______________ nhiệm kỳ ___ (______-______) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.
TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


_______________________

Tác giả bài viết: Admin