Thông báo đoàn phí và ủng hộ năm học 2011-2012

Kiện toàn tổ chức chi đoàn, thu chi đoàn phí năm học 2011 – 2012 và ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo

THÀNH ĐOÀN BẮC NINH

ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

SỐ: … TB/ ĐTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Kiện toàn tổ chức chi đoàn, thu chi đoàn phí

năm học 2011 – 2012 và ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo

 

Căn cứ vào điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ vào kế hoạch thu đoàn phí năm 2011 của thành đoàn thành phố;

Thực hiện nghĩa tình ủng hộ biên giới hải đảo năm 2011

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn toàn trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2012

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THÔNG BÁO

 

1. Về kiện toàn tổ chức các Chi đoàn

- Yêu cầu các Chi đoàn báo cáo danh sách Ban chấp hành chi đoàn về Đoàn trường (Ghi rõ Họ tên; Ngày, Tháng, Năm sinh, Lớp, Số điện thoại thường dùng) đối với những Chi đoàn đã tổ chức đại hội.

- Các chi đoàn chưa ổn định tổ chức hoặc chưa tổ chức đại hội đề nghị giáo viên chủ nhiệm bầu Ban chấp hành chi đoàn tạm thời sau 2 tuần tiến hành Đại hội bầu Ban chấp hành mới.

Đối với mỗi chi đoàn phải có các loại sổ sau:

- Sổ chi đoàn;

- Sổ theo dõi thu chi quỹ đoàn;

- Sổ họp chi đoàn và Biên bản sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng;

- Danh sách tổng hợp Học sinh đã kết nạp đoàn hết độ tuổi đoàn;

BCH Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra và thu các loại sổ sách ngày 10 tháng 8 năm 2011

2. Về việc nộp đoàn phí và ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo

              - Mức nộp đoàn phí

                2000đ/ thángđối với mỗi đoàn viên là thanh niên học sinh

5000đ/ tháng, đối với mỗi đoàn viên là cán bộ giáo viên

- Mức ủng hộ:

10.000đ đối với mỗi đoàn viên là thanh niên học sinh

20.000đ đối với mỗi đoàn viên là cán bộ giáo viên

- Đoàn phí được đóng một lần theo năm học, Chi đoàn được giữ lại 50% và nộp về đoàn trường 50% tiền đoàn phí.

- Các đồng chí Bí thư chi đoàn thu đoàn phí và tiền ủng hộ về đoàn trường

Thời gian thu, nộp: Từ ngày 10/8/2011 đến ngày 30/8/2011

3. Phân công nhiệm vụ

Giao cho các Đồng chí ủy viên Ban chấp hành đoàn trường hướng dẫn Ban chấp hành Chi đoàn hoàn thành thông báo trên trước ngày 28/8/2011.

Ghi chú Đề nghị các Chi đoàn còn nợ tiền đoàn phí năm 2010 nộp về đoàn trường trước ngày 10/8/2011, Những Chi đoàn nào nộp về không đúng thời hạn đoàn trường sẽ có biện pháp sử lý kỷ luật đối với Ban chấp hành và Chi đoàn đó.

                                                                                TM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí Thư

(Đã ký)

 

                                             PHẠM BÁ CƯỜNG

Tác giả bài viết: admin