Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo:

Phòng đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo ...

I. Chức năng:

Phòng Đào tạo  có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành.

II. Nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các Khoa và bôn môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

2. Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn  học;

3. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu môn học;

4. Tổ chức thực  hiện kế hoạch tuyển sinh các ngành mà nhà trường được giao chỉ tiêu; hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn;

5. Xây dựng kế hoach giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy ...) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

7. Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi học kỳ, thi tốt nghiệp;

8. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên;

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, kỹ thuật viên;

10. Quản lý định mức giảng dạy của giáo viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

11. Quản lý kết quả học tập của học sinh, tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh;

12. Phối hợp với các phòng ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong nhà trường quản lý học phí của học sinh;

13. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Truờng;

14. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Trường;

15. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận  về học tập cho học sinh và chứng thực sao y bản chính các văn bản này;

16. Quản lý nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc Website của nhà trường.

Tác giả bài viết: Admin