Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức ... Có nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, tổng hợp, cung ứng vật tư ...

I. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch hoạt động và phát triển tổ chức và công tác cán bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật, của nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong Trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác Tổ chức - Hành chính:

- Làm đầu mối, chủ trì việc đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, kiện toàn và phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức trong Trường cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức ngoài Trường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ trì việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực của Trường để phê duyệt; Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định phương án phân phối chỉ tiêu định biên nhân lực cho các phòng, ban, khoa, bộ phận trong Trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên, cán bộ, nhân viên theo đúng quy định của nhà trường; Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với gáo viên, cán bộ, nhân viên

- Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá giáo viên, cán bộ, nhân viên hàng năm; Tổ chức và quản lý công tác thi đua - khen thưởng trong nhà trường. Chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp ... Trình Hiệu trưởng quyết định.

- Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch giáo viên, cán bộ, nhân viên trong toàn trường theo quy định chung.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định việc cụ thể hoá và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định chung cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường; Làm đầu mối, chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ đặc biệt thu hút động viên, khuyến khích phù hợp đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ mục tiêu xây dụng và phát triển nhà trường.

- Thực hiện các thủ tục: Thành lập, giải thể các phòng, ban, khoa, bộ phận trong Trường, điều động, thuyên chuyển giáo viên, cán bộ, nhân viên, cử giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đi học tập, công tác; Bổ nhiệm miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong nhà trương; Tuyển dụng giáo viên, cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Trường; khen thưởng, kỷ luật giáo viên, cán bộ, nhân viên trong toàn Trường.

- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Trường tới giáo viên, cán bộ, nhân viên.

2. Công tác hành chính:

- Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ công văn đi, đến theo đúng quy trình.

- Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; Theo dõi, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn trỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong Trường. Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định của Nhà nước.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy công lệnh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên được cử đi công tác. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác tại Trường; phối hợp với phong Công tác HSSV ký xác nhận vào giấy đăng ký làm thẻ, xe Bus cho sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy chế làm việc và các chủ trương kế hoạch công tác của Hiệu trưởng.

- Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của Ban giám hiệu, các hội nghị do Phòng Tổ chức - Hành chính được giao làm đầu mối. Quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

- Làm thư ký các hội nghị giao ban; soạn thảo và ký các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban gửi các bộ phận; Giám sát tình hình thực hiện các kết luận giao ban.

- Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vân tải của Trường phục vụ các chuyến đi công tác của Trường theo quy định của Nhà nươc và nhà trường.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phục vụ, thủ kho.

3. Công tác tổng hợp, kế hoạch:

- Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.

- Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Cập nhật thông tin từ các bộ phận trong Trường để xử lý, tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành công tác chung cho nhà trường.

- Đầu mối triển khai công tác thống kê định kỳ theo quy định về công tác thống kê.

4. Công tác cung ứng vật tư - quản lý tài sản:

- Chịu trách nhiệm cung ứng vật tư thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thực tập ... phục vụ công tác, giảng dạy và học tập trong toàn Trường trên cơ sở dự trù của các bộ phận đề nghị đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Lập sổ sách theo dõi vật tư thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thực tập theo đúng quy định của nhà trường.

- Kiểm kê tài sản, vật tư theo quy định: hàng quý; 6 tháng, hàng năm.

Tác giả bài viết: Admin